Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Title - Swedish Tunes

Titles beginning with R

Title Tune Type No. Key Incipit (first two bars)
Reiländer reiländer 32 A |c2cB c2cB|cdcB BAAc|
Reiländer efter Ringenesen reiländer 31 D |DFE<D F2F2|DFE<D f2f2|
Reiländer från Gruer finnskog reiländer 42 D |A>GF>A d2d2|d>cA>c e2e2|
Reinlender frå Åseral reiländer 43 Amix |e2fe f2e2|c2AB c2dc|
Respolska slängpolska 237 C |e3c G2G2 F2F2|E2E2 GFEF G4|
Rheinländer efter Omas Per Nilsson schottis 16 Dm |A^ced ^c2A2|Aaag f2d2|
Rhenländare efter Per Munkberg schottis 27 D |F2AG E2AF|D2FA d2d2|
Riddar-Lasses låt polska J 23 Dm |a4 D4 E4|F2GF E2D^C D4|
Ristmanpolskan slängpolska 183 Dm |D3F A2d2 f2a2|c'2c'a b2bg a4|
Ristmans polska slängpolska 185 D |DFAF DFAd f2d2|d2ef gfge f2d2|
River jag sönder i kras slängpolska 215 D |f3d A2A2 G2G2|FDEF GFGB A2A2|
Rullande Gubben slängpolska 197 Am |c2c2 c2dc B2G2|G2B2 B2cB A4|
Ryttarpolskan polska J 19 D |D2DD D2DD D4|f2d2 dedc c2A2|