Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Title - Swedish Tunes

Titles beginning with S

Title Tune Type No. Key Incipit (first two bars)
Schottis schottis 20 D |D2FA d2BA|d2BA d2d2|
Schottis av Thore Härdelin d.y. schottis 24 D |F2D2 DFAF|E2A,2 A,2ed|
Schottis efter Anders Fredrik Andersson schottis 39 D |A>BAG FAdc|BcBA G2ed|
Schottis efter C A Lindblom schottis 36 G |G2GA B2Bc|d2de d2B2|
Schottis efter Flöjtisten Olofsson, Skillingmark reiländer 13 D |DEFG A2A2|GABc d2d2|
Schottis efter Kvarnmyr Lars Jonsson schottis 19 G |B>DG<A B>DG<B|d>ed<c B2b2|
Schottis efter Magnus Andersson schottis 12 D |A2fe d2d2|Addc B2B2|
Schottis efter Pelle Fors schottis 37 G |(3ded Bd g2B2|(3BcB Ac e4|
Schottis efter Per Myr, Funäsdalen schottis 9 Edor |E>DE>F G2G2|B>Ac>A B2B2|
Schottis efter Timas Hans schottis 18 D |Adcd A2FA|Adcd B4|
Schottis från Barsebäck schottis 27 D |F2AG E2AF|D2FA d2d2|
Schottis från Blyberg schottis 29 D |DFAF DFAF|GABA G2G2|
Schottis från Hammarnäset schottis 15 Gm |G>^FGA B>ABc|d>^cd=e f2a2|
Schottis från Haverö schottis 26 Dm |D2DE FGFE|D2A2 A4|
Schottis från Idre schottis 17 D |D2FA d2d2|FAde f2f2|
Schottis från Idre schottis 14 Dm |aage f2ed|^c2A2 A4|
Schottis från Lima schottis 8 Dm |A=B^cd e2ef|d2de ^c2^c2|
Schottis från Lindome schottis 25 D |fgeg fged|cdAc e2e2|
Schottis från Västerbotten schottis 34 Am |A^GAB cE^GB|BAA^G A3e|
Schottis från Västerbotten schottis 33 Dm |a2eg fede|f2A2 f2e^c|
Schottis från Östergötland schottis 35 D |A2fe dedB|ABAF D2D2|
Segloravalsen vals 6 A |e>e e2 e2|c>d cB A2|
Silkesvalsen vals 30 Gm |G2 B2 d2|g4 g2|
Sista Pinnen vals 7 C |CE EG Gc|c2 ec eg|
Sju och sjutti kärringar slängpolska 20 A |c4 e3c (5d/e/d/c/d/e2|f2e2 e2d2 d2c2|
Skaffarepolskan slängpolska 38 D |D2FA dcBA GFED|DFAd dcBc c2d2|
Skrap Ollas polska slängpolska 215 D |f3d A2A2 G2G2|FDEF GFGB A2A2|
Skrattpolskan slängpolska 170 Dm |A2=B^c d2ed ^c2A2|d3f e2fg a4|
Skräddarepolskan slängpolska 78 D |A2dd d2A2 FGFE|D2dd d2A2 FDFA|
Skräddarpolska slängpolska 143 D |D2DE FEDE F2D2|DEFG AGFG A2F2|
Skuttungeschottis schottis 28 D |f2Ad f2ed|dccc c4|
Skänklåt efter Carl August Månsson sång 1 Gm |DG GG GB d2|f>d dB B2 A>c|
Slängpolska efter Blomgren slängpolska 162 Am |A^GAB c2c2 B2B2|A2a2 c'ba^g a2e2|
Slängpolska efter Blomgren slängpolska 160 Dm |d2fd e2ge f2af|g2bg a2f2 e2d2|
Slängpolska efter Byss-Calle slängpolska 145 G |d4 d^cde d^cde|d3c c2B2 B2g2|
Slängpolska efter Per Erik Olsson slängpolska 134 A |e4 cAce dcdf|e2e2 cAce dcdf|
Slängpolska efter Sven Wallin slängpolska 8 Am |e4 efed d2cB|cdef gagf f2e2|
Slängpolska efter Tydell slängpolska 161 D |DEFG A2A2 F2D2|GFGA B2B2 G2E2|
Slängpolska från Blekinge slängpolska 26 Am |c2cA B2BG A2AG|AGAB cBcd e2AB|
Slängpolska från Glanshammar slängpolska 126 D |A,2D2 D4 D3E|F2DF F2A2 A4|
Slängpolska från Glanshammar slängpolska 218 D |a2af g2ge f2fa|gfge dcdA GFED|
Slängpolska från Höör slängpolska 156 Dm |A3^G A4 ^c4|d2d^c d4 e4|
Slängpolska från Kumla slängpolska 135 D |dedc d2A2 F3A|dcde d2A2 f4|
Slängpolska från Södermanland slängpolska 132 A |ABcd e3a g2a2|fgfe fgaf f2e2|
Sma sorkarna slängpolska 165 Dm |f4 e2^c2 d2e2|f3f e2^c2 d2e2|
Sparve Lille polska K1 3 D |a2 fa fa|ag eg eg|
Sparvens polska slängpolska 3 Am |E3^G A2B2 A2^G2|E2^GA B2d2 c2B2|
Spelman spelar slängpolska 187 Dm |A,2A,2 D4 E4|F2EF G4 A4|
Springlek polska K1 19 D |A2 a2 g>e|f>e fa gf|
Springlek efter Omas Per polska K1 12 Ddor |A>^c d<f e^c|de fa gb|
Springlek efter Perbjörs Erik Persson polska K1 5 D |A2 a2 ge|f2 fa ed|
Springlek efter Perbjörs Erik Persson polska K1 6 D |A2 d2 fd|d2 B2 ge|
Springlek efter Perbjörs Erik Persson polska K1 4 D |d>c A>B A2|G2 FD/F/ (3ECE|
Stenåldersvalsen vals 3 Ador |A2 cA cd|e3 eee|
Stenåldersvalsens kusin vals 2 Amix |A2 cA cd|e3 eee|
Storhurven polska K1 10 Ddor |EF DE ^C/A,/^C/D/|EF DE ^C/A,/^C/D/|
Strömkarlspolskan slängpolska 2 A |c2(3BcB A2B2 c2A2|edcd e8|
Sugghugg schottis 22 Gm |G>Bd2 g2g>g|f2d2 g2g>d|
Sunhultspolskan slängpolska 65 Am |A2a2 a^gb^g ^g2e2|e2a2 a^gb^g e4|
Sunta Luva polska O 4 Ador |A>B cB AG|Ac e2 ef|
Svanpolska efter Pelle Fors slängpolska 18 Am |a4 b4 e3e|gag^f d2d2 e3B|
Svanpolska efter Pelle Fors slängpolska 47 Gm =e |g4 a4 d3e|fgfe ^c2^c2 d3A|
Sverpa-dansa slängpolska 23 A |e4 e2fe dcBA|GABc defg a2a2|
Sörpings gater slängpolska 95 G |B2BB B2B2 A2A2|B2B2 A4 G4|