Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Title - Swedish Tunes

Titles beginning with D

Title Tune Type No. Key Incipit (first two bars)
Dansa flickor slängpolska 103 Em |B2B2 G4 B4|BdcB A2A2 B4|
Dansen ungdom slängpolska 103 Em |B2B2 G4 B4|BdcB A2A2 B4|
Den fan spelte på Skjeftåsen polska L1 5 Am |f2 f>e d2|(3efe (3ded c2|
Den melancoliska pollonessen slängpolska 12 Dm |D2DF A2^c2 d2e2|f2ef gfed ^c2^c2|
Den springdansen som puken spelte da gruekjerka brann polska L1 12 G |G2 D2 B2|G2 D2 B2|
Didans slängpolska 31 D |D4 a2af g2ge|cAce f2fd e2A2|
Djävulspolska från Sörmland slängpolska 242 A |A2Ac efec A2Ac|cBAG A2E2 C2E2|
Doktor Bergströms polska polska L1 10 D |A>F DF E2|E>F G>B A2|
Duråmoll slängpolska 30 G |g4 g/a/g/f/ga g2g2|d2dd B/c/B/A/Bc d2B2|